The new business district Qianjiang xin cheng (Qianjiang new city) near the river in Hangzhou, China

The new business district Qianjiang xin cheng (Qianjiang new city) near the river in Hangzhou, China

Using Format